தொடக்கநிலை ஆசிரியர்களுக்கு ஜுலை மாதத்தில் பயிற்சிதொடக்க நிலை ஆசிரியர்களுக்கு 5 நாட்கள் பயிற்சி.⚡1 st batch 10-07-2018 to 14-07-2018 50% Trs⚡2 nd batch 24-07-2018 to 28-07-2018. 50% Trs