சேலம் மாவட்டத்தில் உறுதியாக 5 மாவட்ட கல்வி அதிகாரி அலுவலகம் இனிமேல்...


சேலம் நகர் 1

சேலம் புறநகர் 1
இது மணியனூர் உயர்நிலைப் பள்ளியில் செயல்படும்.

ஆத்தூர் 1 
இது ஆத்தூர் ஆண்கள் பள்ளியில் செயல்படும்.

மேச்சேரி 1
இது மேச்சேரி ஆண்கள் பள்ளியில் செயல்படும்.

எடப்பாடி 1
இது எடப்பாடி ஆண்கள் பள்ளியில் செயல்படும்.