1 முதல் 5 வகுப்புகளுக்கான கால அட்டவணை

வகுப்பு 1,2 க்கு தனி கால அட்டவணையும்,

3,4,5 வகுப்புகளுக்கு தனி கால அட்டவணையும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.