ஆசிரியர்கள் மனவருதத்தில்?* *வருட வருடம் அதிகாரிகள் TDS செய்யாமலும் அதைபற்றி தெரியமலும் தனது பணியளர்களுக்கு படிவம்16 TDS பதிவு செய்து தராமல் இருப்பதால் ஆசிரியர்கள் அரசு ஊழியர்கள் பாதிக்கும் நிலையை கீழே உள்ள பத்திரிகை செய்தி

Join Whats App Group Link -Click HereJoin Telegram Group Link -Click Here