🧬🧬🧬🧬🧬🧬🧬🧬
ஒரு கிராம் டி.என்.ஏ. ல்
*5.5 பெடாபைட்ஸ் PETABYTES PB..*
*1PB = 1,073,741,824 MB*
(தோராயமாக 700 டெராபைட்) அளவிலான தரவுகளை சேமிக்கும்..
🧬🧬🧬🧬🧬🧬🧬🧬

🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️
*இரா.கோபிநாத்*
இடைநிலை ஆசிரியர்
9578141313
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*Join Whats App Group Link -Click HereJoin Telegram Group Link -Click Here