10 வகுப்பு சமூக அறிவியல் ஆகஸ்ட்  இரண்டாவது வாரம்

Geography Lesson   3 Notes of lesson TM - click here

9th std - Economics 2 Notes of lesson TM - click here

Thanks to Muneeswaran sir
Devakottai - sivagangai dt