*🔵தேர்வு நிலை படிவம்*

Selection Grade Formate file  -click here 
Selection grade ACQUITTANCE -click here

Covering letter
தேர்வு நிலை படிவம் 2 Page
மதிப்பீட்டுத்தாள்
கணக்கீட்டுத்தாள்

*🔵இணைப்பு*

10 Marksheet
10 உண்மைத்தன்மை
12 Marksheet
12 உண்மைத்தன்மை
DTEd  Certificate

தகுதிகாண்பருவம் Order
பணி நியமன ஆணை

Incentive வாங்கியிருந்தால்        அந்த உயர்க்கல்விக்கான (  BA , BSC , MA, BEd )   
Provisional Certificate
அல்லது
Convocation
அதன் உண்மைத்தன்மை

2 செட் கொடுக்க வேண்டும்