தற்போது Emis இனைய தளத்தில் school profile  பகுதியில் மேற்காணும் PDF formatல் உள்ள படத்தில் உள்ளவாறு

1) Additional profile details
2) UDISE+Declaration

என்ற இரண்டு பகுதிகள் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது

Click here to download