மாணவர்கள் 500 மதிப்பெண் பாட தொகுப்பு அல்லது 600  மதிப்பெண் பாட தொகுப்பு  தெரிவு செய்துகொள்ளாம்

2020-2021 கல்வியாண்டு   முதல்  மேல்நிலை முதலாமாண்டிற்க்கு நடைமுறைபடுத்தப்படும்

G.O.Ms.No.166, Dated 18.9.2019 -click here download Join Telegram Group Link -Click Here