பருவம் -2, வகுப்பு-4,  , அறிவியல் தொகுத்தல்( SALM TRAY CARDS) அட்டைகள் -click here 


T. தென்னரசு,
 ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, 
காட்டூர், 
திருவள்ளூர் மாவட்டம்.

Join Telegram Group Link -Click Here