சேலம் மாவட்டத்தில் தொடக்க மற்றும் நடுநிவைப் பள்ளிகளுக்கு மலைப்படி மற்றும் குளிர்க்காலப்படி அனுமதித்து முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் உத்தரவு செயல்முறைகள்.


Join Telegram Group Link -Click Here