01.01.2019 நிலவரப்படி அரசு / நகராட்சி மேல்நிலைப்பள்ளிப் பட்டதாரி ஆசிரியர் / பள்ளித் துணை ஆய்வர் / வட்டார வளமைய பயிற்றுநர் பதவியில் இருந்து முதுகலையாசிரியர்  பதவி உயர்விற்கு தகுதிவாய்ந்த நபர்களின் திருத்திய பெயர் பட்டியல் நாள்:08-11-2019TAMIL CLICK HERE 
ENGLISH  -CLICK HERE 
MATHS & PHYSICS -CLICK HERE 
CHEMISTRY  , BOT  &  ZOOLOGY -CLICK HERE 
COMMERCE , ECO -CLICK HERE 

Join Telegram Group Link -Click Here