பருவம் -2 வகுப்பு -8 சமூக அறிவியல் -இரண்டாம் பருவ தேர்வு - மாதிரி வினா தாள் Click Here Download 


உருவாக்கம்

 K.தயாநிதி (பட்டதாரி ஆசிரியர் வரலாறு)
 அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி 
 வி. சாத்தனூர்(விழுப்புரம்)