அ முதல் ஔ வரை அகர வரிசை எழத்துக்கள் சக்கரம் CLICK HERE DOWNLOAD


தமிழ் பழமொழிகள் இரா,கோபிநாத் இநிஆ-1 (இரா.கோபிநாத்) -CLICK HERE DOWNLOAD
247 தமிழ் எழுத்து சக்கரங்கள் (இரா.கோபிநாத்)   CLICK HERE 

247 தமிழ் எழுத்து சக்கரங்கள்   CLICK HERE
க வரிசை சொற்களின் தொகுப்பு    -CLICK HERE 

ச அகர வரிசை எழுத்துக்கள் சக்கரம்    --CLICK HERE 
த அகர வரிசைஎழுத்துக்கள் சக்கரம்  --CLICK HERE 

ப அகர வரிசை எழுத்துக்கள் சக்கரம்   --CLICK HERE 
ம அகர வரிசை எழுத்துக்கள் சக்கரம்   --CLICK HERE  

ந வரிசை சொற்களின் தொகுப்பு  -CLICK HERE 
Join Telegram Group Link -Click Here