இப்போது புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட TN EMIS எனும் செயலி மூலம் தற்பொழுது மாணவர் வருகை பதிவு செய்துகொண்டு வருகிறோம். அந்த செயலியிலேயே நாம் எவ்வாறு TNTP -ல் உள்நுழைவது, பயன்படுத்துவது பற்றி பார்ப்போம்.

TN-EMIS APP


INPUT- USERNAME ->
(Aadhar last 8 digit)

PASSWORD ->
(Aadhar last 4 digit@birth of year)


CLICK TNTP icon

Go to academic resources

Select class

Select term

Select Subject

Select topic

Play video / download pdf

Kindly Follow this steps and use TNTP