T-3  IV STD  ONE TOUCH  TAMIL QR CODES COLLECTIONS  -Click Here
T-3  IV STD  ONE TOUCH  ENGLISH QR CODES COLLECTIONS  -Click Here
T-3  IV STD  ONE TOUCH  MATHS TM  QR CODES COLLECTIONS -Click Here
T-3  IV STD  ONE TOUCH  MATHS EM QR CODES COLLECTIONS -Click Here
T-3  IV STD  ONE TOUCH  SCIENCE TM QR CODES COLLECTIONS -Click Here
T-3  IV STD  ONE TOUCH  SCIENCE EM  QR CODES COLLECTIONS-Click Here
T-3  IV STD  ONE TOUCH  S.SCIENCE TM QR CODES COLLECTIONS -Click Here
T-3  IV STD  ONE TOUCH  S.SCIENCE EM  QR CODES COLLECTIONS-Click Here

DIKSHA QR CODE SCANNING மை அதிகப்படுத்த புதிய முயற்சி

தலைப்புகளை தொட்டாலே
DIKSHA QR CODE VIDEOS
ONE TOUCH DIKSHA QR CODE VIDEOS COLLECTIONS

பருவம் 3 CLASS 4
ALL SUBJECTS
DIKSHA QR CODES COLLECTIONS
தயாரிப்பு
🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭
*இரா.கோபிநாத்*
*இடைநிலை ஆசிரியர்*
*ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி ஒண்டிக்குப்பம்*
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*


Join Telegram& Whats App Group Link -Click Here