8 THIRD TERM  SCIENCE-UNIT 1.-ஒலி  - -Click Here 
8 THIRD TERM  SCIENCE-UNIT 2.-காந்தவியல்  -Click Here 
8 THIRD TERM  SCIENCE-UNIT 3 அண்டமும் விண்வெளி அறிவியலும்  --Click Here 
8 THIRD TERM  SCIENCE-UNIT 4 .-நீர் --Click Here Download 
8 THIRD TERM  SCIENCE-UNIT 5 .-அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள் --Click Here 
8 THIRD TERM  SCIENCE-UNIT 6 .அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல்  --Click Here 


சா.பிரசன்னா
பட்டதாரி அறிவியல் ஆசிரியர்
ஸ்ரீ சரஸ்வதி பாடசாலா பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி
கும்பகோணம்
8925400798