தொடர்ச்சியான மற்றும் முழுமையான மதிப்பீட்டு தரநிலைகள் விவரம்.

CCE MARKS GRADES PDF -Click Here Download 

CCE GRADE CALCULATOR EXCEL SOFTWARE  MACRO ENABLED CCE GRADE CALCULATOR SOFTWARE   -Click Here Download 


தயாரிப்பு
🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭
*இரா.கோபிநாத்*
*இடைநிலை ஆசிரியர்*
*ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி ஒண்டிக்குப்பம்*
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*