பள்ளியின் U-DISE Code  Inaparie இணையதளத்தில்  பதிவேற்றம்  செய்யும் முறை