ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் ஒன்பதாம் வகுப்பு வரை அனைத்து மாணவர்களும் தேர்ச்சி தமிழக அரசு அறிவிப்பு

+2 தேர்வு எழுத முடியாமல் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களுக்கு மறுதேர்வு முதல்வர் அறிவிப்பு