1990-91 மற்றும்‌ 2002-2003 முதஸ்‌ 2006-2007, 2011.2012. 2014-2015 மற்றும்‌ 2018-2019 ஆகிய கல்வி ஆண்டுகளில்‌ தரம்‌ உயர்த்தப்பட்ட அரசு/ நகராட்சி உயர்‌/மேல்நிலைப்‌ பள்ளிகளுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட மொத்தம்‌ 2760 தற்காலிகப்‌ பணியிடங்களுக்கு ஜுலை. 2022ஆம்‌ மாதத்திற்கு ஊதியக்‌ கொடுப்பாணை 

2760 Posts Pay Continuation order For July Month  2022

( GoNo 120,148 98  ,165,166,111,115, 82,21  49,354 )

1.பார்வை அரசாணை நிலை) எண்‌ 282.பள்ளிக்‌ கல்வித்‌ துறை, நாள்‌ 03.112009.

2 அரசாணை நிலை) எண்‌:120,பள்ளிக்‌ கல்வித்‌ துறை. நாள்‌ 08.08.2011

3. அரசாணை நிலை) எண்‌:148. பள்ளிக்‌ கல்வித்‌ துறை. நாள்‌ 22.09.2014.

4. அசாணை நிலை) எண்‌.98.பள்ளிக்‌ கல்வித்‌ துறை, நாள்‌ 14.05.2018.

5. அசாணை (நிலை) எண்‌111 பள்ளிக்‌ கல்வித்‌ துறை, நாள்‌ 04.06.2018.

6 அரசாணை(நிலை! எண்‌.115  பள்ளிக்‌ கல்வித்‌ துறை. நாள்‌ 07.06-2018.

7 றைசாணை நிலை) எண்‌:165.பள்ளிக்‌ கல்வித்‌ துறை, நாள்‌ 07.08.2018.

8 அரசாணை நிலை) எண்‌:166. பள்ளிக்‌ கல்வித்‌ துறை. நாள்‌.07.08:2018.

9 அரசாணை டி) எண்‌.49.பள்ளிக்‌ நாள்‌. 09.02.2019

10. அரசாணை டி) எண்‌.354.பள்ளிக்‌ கல்வித்‌ துறை, நாள்‌. 06.09.2019.