10Th Science Second Midterm Important Question 


10 ஆம் வகுப்பு  அறிவியல் பாடம் இரண்டாம் இடைப்பருவ தேர்வுக்கான முக்கியாமான வினாக்களின் தொகுப்பு மதிப்பெண் வாரியாக தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது 

10Th Science Second Midterm Important Question Tamil Medium - Download 

10Th Science Second Midterm Important Question English Medium - Download 


1mark 75 Question 

2Mark 30 Question 

4Mark 40 Question 

7mark 30 Question