1st mid term time table 2023


1st mid term time table 2023 ,first mid term time table 2023,12th first mid term time table 2023-24,11th first mid term time table 2023-2024 12th 1st mid term time table 2023 ,12th mid term time table 2023 to 2024 ,11th 1st mid term time table 2023 12th first mid term portion 2023-24,10th first mid term question paper 2023,6Th 1st mid term time table 2023,6Th First mid term time table 2023

2023-2024 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான முதல் இடைபருவத் தேர்வு கால அட்டவனை  6 முதல் 12 வகுப்பு வரை . பல்வேறு மாவட்டங்களின் முதல் இடைபருவத்தேர்வு கால அட்டவனை 

1st mid term time table 2023 6Th to 12Th 

1st mid term time table 2023 Thanjavur District - Download 

1st mid term time table 2023 Vellour  District - Download 

1st mid term time table 2023 Salam District - Download 

1st mid term time table 2023 Sivagangai  District - Download 

1st mid term time table 2023 Erode  District - Download 

1st mid term time table 2023  Thoothukudi District- Download 

1st mid term time table 2023  Ranipet District- Download 

1st mid term time table 2023 Kaniyakumari District- Download 

1st mid term time table 2023  Chengalpattu District -Download 

1st mid term time table 2023 Thiruvallur District -Download

 1st mid term time table 2023 Dindugal District -Download

1st mid term time table 2023 Thiruvarur District -Download