பங்களிப்பு ஓய்வூதியத் திட்டம் (CPS) சார்ந்த முன் மொழிவுகளை இனி IFHRMS வாயிலாக மட்டுமே அனுப்ப வேண்டும் - கருவூல கணக்குத் துறை ஆணையர் உத்தரவு!


இனிவரும்‌ காலங்களில்‌ களஞ்சியம்‌ இணையதளத்தின்‌ வாயிலாக CPS முன்மொழிவுகள்‌ அனுப்புவதற்கு எதுவாக வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.


CPS முன்மொழிவு ஒப்பம்‌ அனுப்புவதற்கான வழிமுறைகள்‌ In IFHRMS  Pdf Download