பருவம் -1


பருவம் 1 SYLLABUS

Term 1 1 STD std Eng medium Click to download 
Term 1 பணி நிறைவுப் பதிவேடு (பாடத்தலைப்புடன்) வகுப்பு 1
வகுப்பு - 1 பருவம் - 1 QR CODE RECORD - விரைவுத் துலங்கல் குறியீடு பயன்பாட்டுப் பதிவேடு-1  CLICK HERE DOWNLOAD


Learning outcomes Term 1  All subjects T/M &E/M click Here

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


பருவம் -2 (2019-20)

Term 2 Work Done Register for 1st Std - Click Here download
Term 2 1  std Learning Outcomes All Subjects Tamil and English Medium 2nd term -click here download 
Term 2 தமிழ் -சொற்களஞ்சியம்  -Click here Download 
Term 2 ஆங்கிலம் -சொற்களஞ்சியம்-Click here Download 
Term 2கணக்கு  -சொற்களஞ்சியம் (T/M)-Click here Download 
Term 2கணக்கு -சொற்களஞ்சியம்(E/M)-Click here Download 
Term 2சூழ்நிலையியல்  -சொற்களஞ்சியம்(T/M)-Click here Download 
Term 2சூழ்நிலையியல் -சொற்களஞ்சியம்(T/M)-Click here Download 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

பருவம்  3

Term - 3 STD 1  FA(b)- வினாதாள் தொகுப்பு -  SURYA  GUIDE -Click Here Download
Term - 3 STD 1  FA(b)  SURYA  GUIDE -Click Here Download
Term - 3 STD 1 QR CODE REGISTER   -Click Here Download
Term - 3 Learning Outcomes Class 1_TM  (SURYA)A4 SHEET  -Click Here Download
T-3 TAMIL புதியவார்த்தை தொகுப்பு (த .காளிதாஸ்) Click Here Download 
T-3 ENGLISH  புதியவார்த்தை தொகுப்பு (த .காளிதாஸ்) Click Here Download 
Term - 3 Learning Outcomes Class
Term - 3 Learning Outcomes Class 1_TM  (SURYA) -Click Here Download 
Term - 3 Learning Outcomes Class 1_EM   (SURYA) -Click Here Download