எட்டாம்வகுப்பு அறிவியல்  அனைத்து பாடத்திற்க்கான வினா தொகுப்பு-2022-2023
 8Th Science Book Back Questions Bank Download 


8Th Annual exam Question Paper Reduced Syllabus -2021-2022

 
8Th Tamil Annual exam  Question Paper   TVR District -2021-2022 -Download 
8Th English Annual exam  Question Paper   TVR District -2021-2022 -Download
8Th Maths Annual exam  Question Paper Tamil Medium  TVR District -2021-2022 -Download 
8Th Science Annual exam  Question Paper Tamil Medium  TVR District -2021-2022 -Download 
8Th Social Science Annual exam  Question Paper Tamil Medium  TVR District -2021-2022 -Download  8 Th Tamil Term 3 -unit (1-3) Revision Test -Click Here Download 

8 TH சமூக அறிவியல் மாதிரித் தேர்வு மார்ச் 2020 TM  (க.சத்யானந்தம் )-Click Here Download
8 TH சமூக அறிவியல் மாதிரித் தேர்வு மார்ச் 2020 TM /EM (கு.தயாநிதி )-Click Here Download


8TH  TERM -3  SCIENCE - UNIT WISE QUESTION COLLECTION(1,2,4 MARK)  TM.(J.VASUDEVAN) -Click Here Download 

8 -ம் வகுப்பு அறிவியல் வினாக்களின் தொகுப்பு -2 (பிரசன்னா.சா) -CLICK HERE DOWNLOAD

8TH  TERM -2  SCIENCE - ONE MARK COLLECTION   ALL UNIT  TM.(J.VASUDEVAN) -Click Here Download 
8TH  TERM -2  SCIENCE - ONE MARK COLLECTION   ALL UNIT  EM.(J.VASUDEVAN) -Click Here Download 

8 TH SICENCE  BIG QUESTION ALL TERM - TM  (Mr.Sriramakrishnan ) -Click Here Download 
8 TH SICENCE 2 MARK  QUESTION ALL TERM-TM  (Mr.Sriramakrishnan ) -Click Here Download 
8 TH SICENCE  PICTURE  QUESTION ALL TERM - TM (Mr.Sriramakrishnan ) -Click Here Download 

8TH  T3 SCIENCE - கோடிட்ட இடம் நிரப்புக & பொருத்துக  ALL UNIT  TM.(J.VASUDEVAN) -Click Here Download 

8 -ம் வகுப்பு அறிவியல் வினாக்களின் தொகுப்பு -1 (பிரசன்னா.சா-CLICK HERE DOWNLOAD
8TH  T3 SCIENCE - Choose the best answer All Unit  TM.(J.VASUDEVAN) -Click Here Download 
8TH  T3  SCIENCE - Choose the best answer All Unit  EM.(J.VASUDEVAN) -Click Here Download 

DGE PUBLISHED -MODEL QUESTION PAPER

TAMIL MODEL QUESTION PAPER -CLICK HERE DOWNLOAD 
ENGLISH  MODEL QUESTION PAPER  -CLICK HERE DOWNLOAD 
MATHS  MODEL QUESTION PAPER TM/EM  -CLICK HERE DOWNLOAD 
SCIENCE MODEL QUESTION PAPER TM/EM-CLICK HERE DOWNLOAD 
SOCIAL SCIENCE  MODEL QUESTION PAPER TM/EM -CLICK HERE DOWNLOAD 


பருவம் _3 -NEW BOOK QUESTION  PAPER -TERM 3 -Click Here 
பருவம் _2 -NEW BOOK QUESTION  PAPER -TERM 2 -Click Here
பருவம் _1 -NEW BOOK QUESTION  PAPER -TERM 1 -Click Here