1-8 ஆம் வகுப்பு பருவத்தேர்வு மதிப்பீட்டு பதிவேடுகள் 
Term-2 -Download செய்ய  கீழே Click செய்யவும் 


1 . வகுப்பாசிரியர் மதிப்பீட்டு பதிவேடு

 1. முதலாம் வகுப்பு Click Here
 2. இரண்டாம் வகுப்பு Click Here
 3. மூன்றாம் வகுப்பு Click Here
 4. நான்காம் வகுப்பு Click Here
 5. ஐந்தாம் வகுப்பு Click Here
 6. ஆறாம் வகுப்பு Click Here
 7. ஏழாம் வகுப்பு Click Here
 8. எட்டாம் வகுப்பு Click Here
__________________________________________________________________

2 . பாட ஆசிரியர் மதிப்பீட்டு பதிவேடு 
  __________________________________________________________________

  3 . கல்வி இணை செயல்பாடுகள் பதிவேடு
  1. முதலாம் வகுப்பு Click Here
  2. இரண்டாம் வகுப்பு Click Here
  3. மூன்றாம் வகுப்பு Click Here
  4. நான்காம் வகுப்பு Click Here
  5. ஐந்தாம் வகுப்பு Click Here
  6. ஆறாம் வகுப்பு Click Here
  7. ஏழாம் வகுப்பு Click Here
  8. எட்டாம் வகுப்பு Click Here
  __________________________________________________________________

  4 . உடற்கல்வி மதிப்பீட்டு தரநிலை பதிவேடு 
  1. முதலாம் வகுப்பு Click Here
  2. இரண்டாம் வகுப்பு Click Here
  3. மூன்றாம் வகுப்பு Click Here
  4. நான்காம் வகுப்பு Click Here
  5. ஐந்தாம் வகுப்பு Click Here
  6. ஆறாம் வகுப்பு Click Here
  7. ஏழாம் வகுப்பு Click Here
  8. எட்டாம் வகுப்பு Click Here
  __________________________________________________________________

  5 . பள்ளி கண்காணிப்பு படிவம் 


  1-5 மாணவர் திரள் பதிவேடு  -Click Here  Download 

  TAMIL,ENGLISH,MATHS READING,WRITING, MATHS RECORD -Click Here  Download 

  மாணவர் சுய வருகைப் பதிவேடு -Click Here  Download