1.கஸ்பாபேட்டை

2.ஓசூர்

3.கோட்டமாளம்

4.காடட்டி

5.தவிட்டுப்பாளையம்

6.பட்டிமணியக்காரன் பாளையம்

7.ஏளூர்

8.செம்மம் பாளையம்

9.உத்தண்டியூர்

10.புதுக்காடு காந்தி நர்

11.கேர்மாளம்

12.சிந்தகவுண்டம் பாளையம்

13.குஜ்ஜம்பாளையம்

14.சுஜ்ஜில்கரை

15.பொத்தபாளையம்

16.கும்மகாளிபாளையம்

17.மணியக்காரன்புதூர்