தொடக்க நிலை
I st batch 16.03.18 , 19.03.18
II nd batch 20.03.18 , 21.0.18
III rd batch 22.03.18 ,23.03.18

உயர் தொடக்க நிலை

தமிழ் , ஆங்கிலம்16.03.18 , 19.03.18
கணக்கு20.03.18 , 21.03.18
அறிவியல்22.03.18 , 23.03.18
சமூகஅறிவியல்26.03.18 , 27.03.18