6-8 வகுப்புகளில் 3+1 க்கு அதிகமாக ஆசிரியர்பணியிடங்கள் இருக்கும் பள்ளிகளில் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்தால் மட்டுமே ஒன்றியத்திற்குள் பணி நிரவல்