*இயற்பியல்- 96.4%*

*வேதியியல்- 95.0%*

*கணிதம்- 96.1%*

*உயிரியியல்- 96.34*

*விலங்கியல்- 91.9%*

*தாவரவியல்- 93.9%*

*வணிகவியல்- 90.30%*

*கணக்குபதிவியல்- 91%*

*கணினி அறிவியல்- 96.1%*