உபரி ஆசிரியர்களை கணக்கிடும் பொழுது சமநிலையில் இருக்கும்பட்சத்தில் ஆங்கிலம்-தமிழ்-சமூக அறிவியல்-கணக்கு-அறிவியல் என்ற பாடச்சுழற்சி முறையில் பணி நிரவல் செய்யப்படுவர