🔬📽📡🧬⏳🔭📹📹📺🔭🔦

**

 மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும் மரபணுக்கள் முக்கியமாக *மைய நரம்பு மண்டலத்திலும்,கணையத்திலும், அட்ரினல் சுரப்பியிலும்* வெளிப்படுகிறது. அதனால், இந்த உறுப்புகளுக்கு பலம் தரும் உணவுகளை உண்டால் மகிழ்ச்சியை உண்டாக்கலாம்.
🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️
*இரா.கோபிநாத்* இடைநிலை ஆசிரியர் 9578141313 *கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்* *திருவள்ளூர் மாவட்டம்*


Join Whats App Group Link -Click HereJoin Telegram Group Link -Click Here