போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதற்காக சம்பளமில்லா விடுப்பு மற்றும் தண்டனையாக கருதப்பட்டு தற்காலிக பணிநீக்க காலம் அடிப்படையில் INCREMENT தள்ளிப் போகும் என்பதற்கான விதிமுறைகள் !

Join Whats App Group Link -Click HereJoin Telegram Group Link -Click Here