பருவம் 1 அறிவியல் ஆங்கில வழி FA B QUESTIONS Click here  


🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️
*இரா.கோபிநாத்*
*இடைநிலை ஆசிரியர்*
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*