1.LAWS OF MOTION   -Click Here Download 

2.OPTICS -Click Here Download 

3.THERMAL PHYSICS  -Click Here Download 

4.ELECTRICITY -Click Here Download 

5.SOUND Click Here Download 

6.NUCLEAR PHYSICS Click Here Download 

7.ATOMS AND MOLECULESClick Here Download 

8.PERIODIC CLASSIFICATION OF ELEMENTS (TM) -Click Here Download 

9.SOLUTIONS  -Click Here Download 

10.TYPES OF CHEMICAL REACTION  -Click Here Download 

11.CARBON AND ITS COMPOUNDS- -Click Here Download 

12.PLANT ANATOMY AND PLANT PHYSIOLOGY -Click Here Download 

13.STRUCTURAL ORGANISATION OF ANIMALS-Click Here Download 

14.TRANSPORTATION IN PLANTS AND CIRCULATION IN ANIMALS--Click Here Download 

15.NERVOUS SYSTEM--Click Here Download 

16.PLANT AND ANIMAL HORMONES- -Click Here Download 

17.REPRODUCTION IN PLANTS AND ANIMALS -Click Here Download 

18.GENETICS--Click Here Download 

19.ORGIN AND EVOLUTION OF LIFE-Click Here Download 

20. BREEDING AND BIOTECHNOLOGY--Click Here Download 

21.HEALTH AND DISEASE-  -Click Here Download 

22. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT- -Click Here Download 

23.VISUAL COMMUNICATION-Click Here Download 


 10TH  STD SCIENCE   PPT  - TM


1. இயக்க விதிகள்- Download

2. ஒளியியல்- Download

3. வெப்ப இயற்பியல்- Download

4. மின்னோட்டவியல்- Download

7.அணுக்களும் மூலக்கூறுகளும்- Download

9. கரைசல்கள்- Download

12. தாவர உள்ளமைப்பியல் மற்றும் தாவர செயலியல்- Download

13. உயிரினங்களின் அமைப்பு நிலைகள்- Download

16. தாவர மற்றும் விலங்கு ஹார்மோன்கள்- Download

17. தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் இனப்பெருக்கம்- Download

18. மரபியல்- Download