தமிழக முதலமைச்சர் விரிவான காப்பீடு திட்டம் மூலம் 7.5 இலட்சம் செலவில் ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வி வாயிலாக காதுகேளாத அரசுப்பள்ளி மாற்றுத்திறன் மாணவிக்கு செவி மடல் (பின்னா) அறுவை சிகிச்சை - கிருஷ்ணகிரி சி.இ.ஓ திருமதி.கே.பி.மகேஸ்வரி பாராட்டுக்கள் தெரிவித்தார்.

Join Telegram Group Link -Click Here