ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணித் தேர்வு-IV –இல் அடங்கியுள்ள பதவிகள்
(தொகுதி –  IV பணிகள்)
Posts included in COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION - 4 (GROUP IV SERVICES)
(தேர்வு நாள்  - 01.09.2019 மு.ப.) (Date of Examination: 01.09.2019 FN)
உத்தேச விடைகள் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட நாள் : 10.09.2019Tentative Answer Keys Hosted on 10.09.2019
Sl No.
Subject Namee
1பொதுத் தமிழ் GENERAL TAMIL CLICK HERE
2பொது ஆங்கிலம் GENERAL ENGLISH CLICK HERE
3பொது அறிவு GENERAL STUDIES CLICK HERE

Click Here TNPSC WEBSITEJoin Telegram Group Link -Click Here