7ஆம் வகுப்பு, புவியியல் ,பாடத்தில் உள்ள எரிமலைகளின் மூன்று வகைகள்... பற்றிய பாடல்... 

ச.தனபால் அ. உ. நி பள்ளி, கிளிக்கிடி, புதுக்கோட்டை மாவட்டம்Join Telegram Group Link -Click Here