அன்புள்ள போட்டித்தேர்வாளர்களே உங்களது திறமையை சோதிக்க ஒரு வாய்ப்பு நீங்கள் தேர்வுக்கு எந்தவகையில் படித்துள்ளீர்கள். எத்தனை மார்க் எடுக்க உள்ளீர்கள் என்பதை அறிந்துகொள்ளலாம்

CLICK here download APP


 ஏதாவது சந்தேகம் எனில் 9976935585Join Telegram Group Link -Click Here