அக்டோபர் மூன்றாம் வாரம்
சமூக அறிவியல் பாட குறிப்புகள்
10  Notesof lesson tm
புவியியல் 6
Slide show TM


9th geography
Notes of lesson TM
Slide show EM TM


6 to 8
Notes of lesson TM
Model 2 lesson plan

10 வகுப்பு சமூக அறிவியல் அக்டோபர் முதல் வாரம் இரண்டாம் வாரம்
History Lesson 6
Slide Show EM  TM
Lesson Plan TM EM1 EM2


Video Links
தீரன் சின்னமலை
பூலித்தேவன்
மருது சகோதரர்கள்
வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன்
வேலுநாச்சியார்
வேலூர் புரட்சி 1806

10 History Lesson 7
Slide Show EM  TM
Lesson Plan TM
Video Links

Fillups all lesson TM

9 History
Slide Show EM  TM
Lesson Plan TM EM
Video Links

8 History
Slide Show EM
Lesson Plan TM
Video Links

7 History
Slide Show EM
Lesson Plan TM  EM
Video Links

6 History
Slide Show  EM  TM
Lesson Plan TM civics 1TM
Video Links

Thanks to Muneeswaran sir 
Devakottai - sivagangai dt

10 வகுப்பு சமூக அறிவியல் செப்டம்பர் முதல் வாரம்
புவியியல் - 5  Geography Lesson  5
Notes of lesson Tm
Slide Show TM  EM

9th std - history 4
Notes of lesson Revision


8th STD
Notes of lesson Revision

7th STD
Notes of lesson Revision

6th STD
Notes of lesson Revision

Thanks to Muneeswaran sir 
Devakottai - sivagangai dt


Join Telegram Group Link -Click Here