உங்கள் பள்ளி மாணவர்கள் மதிப்பெண்களை EMIS இணையதளத்தில் சென்று

 ( click Student > click Class 7 SLAS Score-2019) காணலாம்Join Telegram Group Link -Click Here