பருவம் - 3, ஒன்று முதல் ஐந்து  வகுப்பு வரையான பாடப்புத்தகங்கள் (e pdf books) பதிவிறக்கம் செய்ய, 👇👇👇
CLICK HERE,👇👇👇👇👇

வகுப்பு - 1

TAMIL & ENGLISH

MATHS & EVS , TAMIL MEDIUM

MATHS & EVS , ENGLISH MEDIUM

வகுப்பு - 2

TAMIL & ENGLISH

MATHS & EVS , ENGLISH MEDIUM

MATHS & EVS, TAMIL MEDIUM

வகுப்பு - 3

TAMIL & ENGLISH

MATHS & SCIENCE, S.SCIENCE, TAMIL MEDIUM

MATHS & SCIENCE & S.SCIENCE, ENGLISH MEDIUM

வகுப்பு - 4

TAMIL & ENGLISH

MATHS  SCIENCE & S.SCIENCE, TAMIL MEDIUM


MATHS & SCIENCE & S.SCIENCE, ENGLISH MEDIUM

வகுப்பு - 5

TAMIL & ENGLISH

MATHS & SCIENCE & S.SCIENCE, TAMIL MEDIUM

MATHS & SCIENCE & S.SCIENCE, ENGLISH MEDIUM