க அகர வரிசை எழுத்துக்கள் சக்கரம்  -CLICK HERE 
க் முதல் ன் வரை மெய் எழுத்து சக்கரங்கள் -CLICK HERE 
தயாரிப்பு
🌈📡🔬🛶⏳☂️♻️
*இரா.கோபிநாத்*
*இடைநிலை ஆசிரியர்*
*9578141313*
*கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்*
*திருவள்ளூர் மாவட்டம்*

Join Telegram Group Link -Click Here