தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு கட்டாய ஓய்வு வழங்கப்படும் என்ற செய்தி உண்மையில்லை: தமிழக அரசு விளக்கம்