மழையின் காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்ட NMMS-தேசிய வருவாய் வழி மற்றும் படிப்புதவித் தொகை  தேர்வு வரும் 15.12.2019 அன்று நடைபெறும் என தகவல்