மாறுதல், பதவிஉயர்வு, இவைகளில் பயன்படுத்தாத விடுப்பு நாட்களை ஈட்டிய விடுப்பு கணக்கில் சேர்த்து கொள்ள 6 மாதத்திற்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனை தளர்த்தப்படுகிறது !!!.