12 ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்களுக்கு
சுகாதர ஆய்வாளர் பணியிடம் நிரப்பப்பட உள்ளது.அதற்கான விதிமுறைகள்மேலே அராசாணையில்கொடுக்காப்பாட்டுள்ளதுதகுதியானோர்விண்ணப்பிக்க வேண்டுகிறேன்.12 தேர்ச்சி யுடன்உயிரியல்அல்லதுதாவரவியல்அல்லது விலங்கியல்
படித்திருக்க வேண்டும்.


Join Telegram& Whats App Group Link -Click Here