10 வகுப்பு தேர்வு குறித்து  மாணவர்களின் ஐயப்பாடு களைய ஆசிரியர் குழு அமைத்தல் -இயக்குநர் செயல்முறைகள்