*வாரத்தில் ஆறு நாட்கள் சனிக்கிழமை வரை அரசு அலுவலகங்கள் செயல்படும்*

*ஊழியர்கள் இரண்டு குழுக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை சுழற்சி முறையில் பணியாற்றுவார்கள்.*
தமிழக அரசு

👇👇👇
Join Telegram& Whats App Group Link -Click Here